rodo

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie i ochrona danych na potrzeby umów

Klauzula informacyjna dla podmiotów współpracujących

Klauzula informacyjna

- przetwarzanie danych osobowych, przekazanych przez podmioty współpracujące z

firmą Impwar w celu wykonania umowy

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy,
iż administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest IMPWAR Sp. z o.o. (dalej jako:
Administrator), w związku z zawartą umową.
Dane kontaktowe Administratora:
 adres siedziby: ul. Legnicka 1, Rzeszotary, 59-222 Miłkowice,
 nr tel.: 76/ 857 05 20
 adres e-mail: iodo@impwar.pl
1. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, z publicznie
dostępnych rejestrów (CEIDG, KRS) lub od osób, które reprezentują podmiot, z
którym Administrator zawarł umowę.
2. Zakres przetwarzania danych obejmuje następujące kategorie:
a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, miejsce pracy, zajmowane stanowisko),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail),
c) inne dane przekazane w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z
realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami
danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa (w szczególności Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, sądy, prokuratury,
Policja) lub na podstawie odrębnych zgód udzielonych takim podmiotom,

oraz
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(podmioty przetwarzające), w szczególności obsługa rachunkowo – księgowa,
obsługa prawna, obsługa informatyczna.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 1 powyżej celów przetwarzania, tj. przez okres obowiązywania umowy, a

następnie przez okres wskazany przez przepisy szczególne, m.in.: ustawy o
rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie, której
dane dotyczą, przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych, w zw. z art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania danych, w zw. z art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia danych, w zw. z art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w zw. z art. 18 RODO,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zw. z art. 21
RODO,
f) prawo do przenoszenia danych, w zw. z art. 20 RODO.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania
niezbędnych danych będzie brak możliwości realizacji przez Administratora celu
przetwarzania danych.
8. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do
organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania.