rodo

Polityka prywatności

Klauzula RODO

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna i zgoda przy zbieraniu danych osobowych
Zbierane dane: Nazwa (imię, nazwisko), Adres, Telefon, E-Mail
Klauzula informacyjna pierwszego stopnia (część A)
Dziękujemy za zainteresowanie firmą Nissan. Podczas naszych pierwszych rozmów poprosiliśmy
Cię o podanie pewnych danych osobowych. Chcemy zapewnić, że ochrona danych osobowych
naszych klientów jest naszym najważniejszym priorytetem i ma dla nas ogromne znaczenie.
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy
zakupu pojazdów Nissan, części Nissan lub świadczenia usług Nissan (w zakresie, w jakim ma to
zastosowanie) lub - w przypadku telefonu lub adresu e-mail - w celu skontaktowania się z Tobą
za pośrednictwem tych kanałów w celach wymienionych poniżej.


Cele przetwarzania danych osobowych.
Udostępnienie danych osobowych za pośrednictwem formularza zbierania danych względnie
umowy/zlecenia serwisowego/faktury umożliwi IMPWAR Sp. z o.o. oraz Nissan Automotive
Europe i Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w
Polsce, dalej łącznie zwanymi „my” lub „nas” itp.) przetwarzanie danych, bez odrębnej zgody w
celach związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy tj.:
(i) przygotowania oferty dotyczącej pojazdów/usług, które mogą Cię zainteresować – na Twoje
żądanie;
(ii) sprzedaży pojazdu lub usług;
(iii) rozpatrzenia wszelkich innych wniosków, jakie do nas prześlesz, odnośnie naszych produktów
czy usług;
(iv) zarządzania relacją umowną z klientem
oraz dla celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, aby zapewnić ciągłość
naszej działalności i zagwarantować zadowolenie naszych klientów, t.j.;
(v) wysyłania odpowiednich informacji do klientów o pojazdach i usługach (t.j. informacji
dotyczących bezpieczeństwa produktów, gwarancji, przypomnień o terminach przeglądów itd.);
(vi) analizy poziomu sprzedaży, wydajności usług posprzedażowych i skuteczności kampanii
reklamowych a także analiz rynku;
(vii) zarządzania wnioskami o jazdy próbne;
(viii) przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta.
Ponadto po uzyskaniu Twojej jednoznaczniej zgody, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania spersonalizowanych reklam dotyczących naszych pojazdów, produktów i usług.


Komu udostępniamy dane osobowe.
Zakres udostępniania danych osobowych ograniczamy do naszych dostawców usług oraz innych
spółek Nissana. Takie udostępnianie danych może obejmować ich transfer poza Europejski
Obszar Gospodarczy, ale podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić odpowiednią
ochronę przesyłanym informacjom.


Jakie prawa Ci przysługują.
W związku z wyżej wymienionymi celami, masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych lub
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych lub żądania ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo
poprosić o uzyskanie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym
formacie.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez IMPWAR Sp. z o.o. Twoich danych
osobowych, prosimy kierować na adres iodo@impwar.pl.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Automotive Europe Twoich danych
osobowych, prosimy kierować na adres dpo@nissan-europe.com.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central &
Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych, prosimy kierować na
adres poland@nissan-services.eu .
Jeśli przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie, to w przypadku chęci wycofania tej
zgody na przetwarzanie przez któregokolwiek z wyżej wymienionych administratorów danych
możesz to zrobić w każdej chwili, wysyłając e-mail na wyżej wymieniony adres określonego
administratora danych (określonych administratorów danych). Cofnięcia zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.


Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się
z pełnym tekstem naszej klauzuli informacyjnej na drugiej stronie lub w załączniku do tego
dokumentu.
Zgoda na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania spersonalizowanych reklam, które będą lepiej odpowiadać moim oczekiwaniom, za pomocą
następujących kanałów komunikacji:
e-mailem.
pocztą tradycyjną.
telefonicznie.
przez SMS-y.
Zgoda jest udzielana dobrowolnie i oparta na informacjach o przetwarzaniu danych udzielonych
przez administratorów danych.
Data: …………………………
Podpis: ……………………………….


Klauzula informacyjna drugiego stopnia (część B)
Poprosiliśmy Cię o podanie nam pewnych danych osobowych. Dzięki temu IMPWAR Sp. z o.o. ul.
Legnicka 1 Rzeszotary, 59-222 Miłkowice, Nissan Automotive Europe, adres 8 Rue Jean Pierre
Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja oraz Nissan Sales CEE Kft. (z siedzibą w: 1117
Budapeszt, Infopark sétány 3/B.ép.) i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział
w Polsce (z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, Polska) (dalej łącznie zwanymi
“my” lub “nas” lub „administratorami danych”), będziemy mogli lepiej świadczyć Tobie nasze
usługi i zapewniać bezproblemowy kontakt. Wszystkie wymienione spółki działają osobno jako
niezależni administratorzy danych.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z
dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące
przetwarzania danych osobowych udostępnionych nam przez Ciebie.


1. JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY.
W związku w powyższymi celami, przetwarzamy takie kategorie danych jak:
• dane identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, tytuł, adres, e-mail, numer telefonu,
numer VAT, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy itp.);
• Informacje o życiu osobistym (tj. hobby, status rodzinny, płeć, data urodzenia,
preferowany język itp.);
• Informacje związane z pojazdem (t.j. model, którym jesteś zainteresowany,
pojazdy, części i usługi zakupione przez Ciebie oraz pojazdy będące Twoją

własnością lub używane przez Ciebie, numer pojazdu VIN itp.);
• Dane finansowe (t.j. dane co do finansowania itp.).


2. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE.
Poniższa tabela określa maksymalny okres przechowania danych osobowych w odniesieniu do
konkretnego celu przetwarzania. Po upłynięciu wskazanego czasu, dane nie będą już
przetwarzane w tym celu.

 Cele

 Przechowywanie danych

Przygotowywanie ofert dotyczących produktów lub usług mogących Cię zainteresować oraz

zarządzanie nimi

Nie dłużej niż przez 1 rok po złożeniu oferty

Sprzedaż pojazdów i usług oraz zarządzanie stosunkiem prawnym, którego jesteś stroną, dotyczącym pojazdu lub usługi

Przez okres, jaki jest przewidywany przez  prawo

Odpowiadanie na inne ewentualne pytania klienta dotyczące produktów i usług

Nie dłużej niż 1 rok po przedstawieniu prośby.

Analiza skuteczności naszych reklam, sprzedaży czy usług i posprzedażowych

Nie dłużej niż przez 5 lat po kierowaniu reklamy bądź sprzedaży lub dostarczeniu usługi posprzedażowych.

Wysyłanie Ci stosownych informacji w związku z dostarczonymi Ci pojazdami i usługami (bezpieczeństwo produktów, gwarancja, powiadomienia o przeglądach)

Przez okres, jaki jest przewidywany przez prawo.

Wysyłanie spersonalizowanych reklam (marketing bezpośredni, newsletter’y, profilowanie)

Nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania od nich zgody lub do momentu wycofania zgody – co nastąpi wcześniej.

 

Przeprowadzanie ankiet zadowolenia klienta.

Przez czas trwania badania, nie dłużej niż 1 rok

Zarządzanie wnioskami o jazdy próbne 3 lata po jeździe próbnej w stosunku do potencjalnych klientów.

5 lat po jeździe próbnej w stosunku do klientów.

 

 

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE.
W celu udoskonalania naszych produktów i usług, możemy udostępniać Twoje dane osobowe
naszym partnerom wskazanym poniżej. Możesz mieć pewność, że podejmujemy wszelkie
uzasadnione środki w celu uzyskania zobowiązań od naszych partnerów, aby zapewniali oni taki
sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jaki zapewniamy my.
3.1. Usługodawcy
Udostępniamy informacje firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu. Przykładowo mogą

to być usługi w zakresie hostingu stron internetowych, obsługi poczty elektronicznej, marketingu,
sponsorowania loterii, konkursów i innych promocji, audytu, realizacji zamówień klienta, analizy
danych, obsługi klienta, przeprowadzania badań klienta i ankiet satysfakcji. Firmy świadczące te
usługi mają obowiązek ochrony Twoich danych i mogą znajdować się w każdym miejscu, w
którym działamy.
3.2. Inni odbiorcy
Możemy udostępniać informacje innym spółkom Nissana, które będą wykorzystywać te dane
wyłącznie w celach i na zasadach określonych w tym dokumencie.
W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, połączenia itp. możemy przekazać dowolne dane
osobowe odpowiedniej osobie trzeciej.
3.3. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo
Może być konieczne - na mocy prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych i / lub wniosków
władz publicznych i rządowych w kraju Twojego zamieszkania lub poza nim - abyśmy ujawnili
Twoje dane osobowe. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego
zmuszeni, gdyż ujawnienie jest konieczne lub właściwe do celów bezpieczeństwa narodowego,
egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym. Jeśli jest to prawnie dozwolone,
poinformujemy Cię przed takim udostępnieniem danych.
Możemy również ujawnić dane osobowe, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest
uzasadnione w celu ochrony naszych praw i wykorzystania dostępnych środków zaradczych,
egzekwowania naszych regulaminów, wyjaśniania oszustwa lub ochrony naszych działań lub
użytkowników.
3.4. Transfer danych poza EOG
Opisane powyżej sposoby udostępniania danych mogą obejmować transfer danych poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przywiązujemy szczególną uwagę do przetwarzania
Twoich danych osobowych, w związku z tym, w przypadku takiego przekazania danych poza EOG,
wdrożymy środki w celu zapewnienia, że przekazane dane osobowe korzystają z odpowiedniego
poziomu ochrony. W takim wypadku możesz uzyskać więcej informacji na temat zastosowanych
zabezpieczeń oraz odnośnie udostępnienia danych, kontaktując się z danym administratorem
danych za pośrednictwem odpowiedniego, wyżej wymienionego adresu e-mail.


4. Jakie prawa Ci przysługują.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych lub żądania ich sprostowania lub usunięcia.

Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądania
ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo poprosić o uzyskanie swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez IMPWAR Sp. z o.o. ul. Legnicka 1 Rzeszotary,
59-222 Miłkowice Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres iodo@impwar.pl.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Automotive Europe Twoich danych
osobowych, prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres
dpo@nissaneurope.com.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central &
Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych, prosimy kierować na
adres poland@nissan-services.eu .
Jednocześnie, masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest w Polsce:
Nazwa urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000
Fax.: 22 531 03 01
Strona internetowa: https://uodo.gov.pl
Informacje o elektronicznym składaniu skarg: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt